Xong rồi

Xong rồi tiếng Anh là gì?

Xong rồi:

Done!

Tôi xong rồi:

I am done.

Tôi xong rồi:

I have finished.

Ý kiến của bạn:

avatar